Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

NJI Consumentenvoorwaarden

Algemene consumenten aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI), een branchegroep van Koninklijke Metaalunie, zetelende te Nieuwegein. Deze tekst geldt vanaf 1 januari 2023 en is onder nummer 17/2023 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
Dit is een uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
© Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De ondernemer: een lid van de NJI.
b. De consument: iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
c. De uitvoering van een werk: de overeenkomst waarbij de ondernemer tegen betaling werkzaamheden uitvoert en daarbij eventueel zaken levert.
d. De koop: de overeenkomst waarbij de ondernemer tegen betaling uitsluitend één of meerdere zaken levert.
e. Meerwerk: werkzaamheden en zaken die de consument wenst toe te voegen aan het overeengekomen werk en die leiden tot bijbetaling bovenop de overeengekomen prijs.
f. Minderwerk: werkzaamheden en zaken die de consument van het overeengekomen werk wenst weg te laten en die leiden tot vermindering van de overeengekomen prijs.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de ondernemer de consument doet en op alle overeenkomsten die hij sluit met de consument tot het leveren van
zaken, het uitvoeren van werkzaamheden of een combinatie daarvan.
2.2 Bij strijd tussen de inhoud van de overeenkomst die de ondernemer met de consument heeft gesloten en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
2.3 Uitsluitend leden van NJI mogen deze voorwaarden gebruiken. Als een ondernemer ten tijde van het van toepassing verklaren van deze voorwaarden niet lid is van NJI, blijven
deze voorwaarden buiten toepassing.

Artikel 3: Het aanbod
3.1 Het aanbod van de ondernemer is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
3.2 De ondernemer brengt een aanbod dat een bedrag van € 500,00 te boven gaat schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3 Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren zaak of zaken, de te verrichten werkzaamheden of allebei. Het aanbod dient voldoende gespecificeerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.4 In het geval van uitvoering van een werk vermeldt het aanbod ook het tijdstip waarop of periode waarin met het werk kan worden begonnen, bevat het een aanduiding van de duur
van het werk en een vaste of vermoedelijke datum van de oplevering.
3.5 In het geval van uitvoering van een werk geeft het aanbod bovendien inzicht in de prijs van de materialen en in de methode die wordt gebruikt om de prijs van de werkzaamheden
te bepalen, waarbij de keuze bestaat uit ‘aanneemsom’ of ‘regie’:
a. Bij de keuze voor een aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
b. Bij de keuze voor regie verstrekt de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.

Artikel 4: Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen
4.1 De tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die van het aanbod deel uitmaken en die door de ondernemer zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn,
blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen ook niet zonder zijn toestemming worden
gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
4.2 Als er geen opdracht wordt verleend, dient de consument de bescheiden als genoemd in het vorige lid binnen 14 dagen na een verzoek daartoe van de ondernemer voor rekening
en risico van de consument aan de ondernemer te retourneren.

Artikel 5: Aanvaarding van het aanbod
5.1 De consument aanvaardt het aanbod van de ondernemer bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.
5.2 In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Als de consument het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de ondernemer de opdracht schriftelijk of elektronisch.

Artikel 6: Verplichtingen van de ondernemer bij de uitvoering van een werk
6.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de werktijden die voor de ondernemer gebruikelijk zijn, tenzij anders overeengekomen.
6.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

Artikel 7: Waarschuwingsplicht van de ondernemer
7.1 De ondernemer zal de consument wijzen op de volgende gebreken en onjuistheden:
a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
b. onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies.
c. gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht.
d. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.
e. onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens.
7.2 De waarschuwingsplicht uit het vorige lid geldt alleen als de gebreken en onjuistheden voor de ondernemer redelijkerwijs kenbaar zijn, zij voor de uitvoering van de overeenkomst
relevant zijn, zij zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ten aanzien van deze gebreken en onjuistheden deskundig
moet worden geacht.

Artikel 8: Schade die voor risico van de consument komt
8.1 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
b. onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies.
c. gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht.
d. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.
e. onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens, tekeningen en specificaties.
8.2 Bovenstaande neemt niet weg dat de ondernemer verplicht is de consument te waarschuwen op grond van artikel 7.

Artikel 9: Verplichtingen van de consument bij de uitvoering van een werk
9.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
9.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de goedkeuringen en gegevens die voor het werk benodigd zijn (zoals vergunningen en ontheffingen).
9.3 Als dit tussen partijen is overeengekomen, verschaft de consument de aansluitingsmogelijkheden voor energie, water en internet die hem ter beschikking staan en die nodig zijn voor het werk. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.
9.4 De consument dient er voor te zorgen dat als derden werkzaamheden uitvoeren of zaken leveren, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er toch vertraging, dan dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
9.5 Als de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel, dient de consument de schade en kosten die daarmee verband houden aan de ondernemer te vergoeden, voor zover deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
9.6 De consument staat er voor in dat de door hem geleverde of voorgeschreven materialen en onderdelen en de door hem zelf verrichte werkzaamheden voldoen aan wettelijke vereisten, in het bijzonder aan de Wet Pleziervaartuigen.

Artikel 10: Richtprijs, meer – en minderwerk
10.1 Wanneer de ondernemer een richtprijs heeft opgegeven, mag deze met maximaal 10% worden overschreden, tenzij de ondernemer de consument zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor overschrijding, zodat de consument de gelegenheid heeft het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. De ondernemer zal hieraan binnen de grenzen van het redelijke meewerken.
10.2 Als partijen een aanneemsom zijn overeengekomen, kan de consument de ondernemer verzoeken om meer- of minderwerk nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
10.3 Als de ondernemer het meer- of minderwerk accepteert, mag hij de datum van oplevering als bedoeld in artikel 3 lid 4 verlengen met de tijd die nodig is om de materialen en
onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het werk te verrichten.
10.4 Als de consument de ondernemer om meerwerk heeft verzocht, kan de ondernemer aanspraak maken op een verhoging van de prijs, als hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf al had moeten begrijpen.
10.5 De ondernemer en de consument komen meer- of minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk vooraf schriftelijk overeen, tenzij sprake is van
spoedeisende omstandigheden.
10.6 Ondanks het ontbreken van een schriftelijke opdracht kan de consument of de ondernemer aanspraak maken op verrekening van meer- of minderwerk. Het bewijs van het
overeenkomen van meer- of minderwerk rust in dat geval op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 11: Prijswijzigingen
11.1 Als de ondernemer met de consument een op- of aflevertermijn is overeengekomen van niet meer dan 3 maanden en er is na het sluiten van de overeenkomst sprake van een
stijging van kostprijsbepalende factoren, dan heeft de ondernemer het recht de prijs te verhogen. Verhoogt de ondernemer de prijs, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daaruit voor de consument een recht op vergoeding van schade voortvloeit.
11.2 Als de ondernemer met de consument een op- of aflevertermijn is overeengekomen van meer dan 3 maanden en er is na het sluiten van de overeenkomst sprake van een stijging
van kostprijsbepalende factoren, dan heeft de ondernemer het recht de prijs te verhogen. Verhoogt de ondernemer de prijs, dan heeft de consument niet het recht de overeenkomst
te ontbinden.
11.3 Wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere overheidsheffingen mag de ondernemer doorbelasten aan de consument.

Artikel 12: Oplevering en risico-overgang bij uitvoering van een werk
12.1 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard.
12.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
– uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze heeft nagelaten het
werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de consument binnen die periode hetwerk schriftelijk gemotiveerd afkeurt;
– de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
– de consument het werk niet goedkeurt op grond van niet wezenlijke gebreken en/of niet werkende of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of
nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren.
12.3 Oplevering vindt plaats op de werf van de ondernemer. Na oplevering is het werk voor risico van de consument.

Artikel 13: Aflevertermijn en risico-overgang bij koop
13.1 De ondernemer levert de zaken uiterlijk binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst af. Partijen kunnen hierover andere afspraken maken.
13.2 Wanneer de ondernemer de zaak bij de consument bezorgt of laat bezorgen, is de zaak voor risico van de consument zodra de consument of iemand anders die hij heeft aangewezen en die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
13.3 Wanneer de consument een vervoerder heeft aangewezen en de ondernemer de keuze voor deze vervoerder zelf niet aanbiedt, gaat het risico over op de consument zodra de vervoerder de zaak heeft ontvangen.

Artikel 14: Niet afgenomen zaken
14.1 De consument is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.
14.2 De consument dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om de ondernemer tot aflevering in staat te stellen.
14.3 Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de consument opgeslagen, gestald of geborgen. De ondernemer heeft het recht om 3 maanden na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de consument te (doen) verkopen. De ondernemer is gehouden om de opbrengst daarvan aan de consument uit te keren, onder aftrek van de aan de ondernemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen (artikel 6:90 BW).
14.4 Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is de consument aan de ondernemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 15: Opleverdossier
De ondernemer is niet verplicht om voor het werk dat hij uitvoert een opleverdossier aan de consument te overleggen als bedoeld in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Partijen kunnen hierover andere afspraken maken.

Artikel 16: Overmacht
16.1 Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij
het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
16.2 Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen een in redelijkheid te bepalen vergoeding van de door de andere partij gemaakte kosten.

Artikel 17: Verzekering bij nieuwbouw
17.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zal de ondernemer tot aan de datum van oplevering van het nieuw te bouwen schip of casco als verzekeringnemer, maar mede
ten behoeve van de consument als verzekerde, dit schip of casco en de daarvoor benodigde materialen en installaties verzekeren voor de waarde die deze zaken vertegenwoordigen en maximaal voor het volle bedrag van de overeengekomen koop- of aanneemsom. De verzekeringsuitkeringen zullen worden gedaan aan de ondernemer die begunstigde onder de verzekeringsovereenkomst zal zijn. De verzekeringspremie en assurantiebelasting komen – tenzij anders overeengekomen – voor rekening van de consument.
17.2 De consument verplicht zich hierbij zowel jegens de ondernemer als jegens de verzekeraar bij wie voornoemde verzekering zal worden ondergebracht, geen aanspraak op uitkering bij de verzekeraar geldend te (doen) maken indien en voor zover de ondernemer jegens die verzekeraar dergelijke aanspraken ter zake van hetzelfde voorval maakt.
17.3 De ondernemer zal de verzekeringsuitkeringen in de eerste plaats aanwenden tot herstel van de schade waarvoor de uitkering is gedaan. Het eventuele overschot zal de ondernemer mogen verrekenen met al hetgeen hij onder deze overeenkomst nog van de consument te vorderen heeft en het restant zal hij aan de consument uitkeren.
17.4 In het geval het schip of casco door de verzekeraar ’total loss’ wordt verklaard, wordt de overeenkomst daarmee van rechtswege ontbonden. De ondernemer heeft dan het recht als genoemd in de tweede zin van lid 3 van dit artikel.

Artikel 18: Betaling
18.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van ondernemer of op een door ondernemer aangewezen rekening.
18.2 Betaling van hetgeen de consument aan de ondernemer is verschuldigd vindt uiterlijk plaats bij op- of aflevering, maar vóór afvaart/transport.
18.3 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Als betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting tot voortzetting van de levering/het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten.
18.4 Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten van maximaal 50% van de prijs.

Artikel 19: De eindafrekening bij uitvoering van een werk
19.1 Uiterlijk bij de oplevering dient de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.
19.2 Zijn partijen een aanneemsom overeengekomen dan bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer-en/of minderwerk.
19.3 Zijn partijen overeengekomen dat op regiebasis wordt gewerkt, dan bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de ondernemer een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, tenzij de ondernemer de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.

Artikel 20: Niet-tijdige betaling
20.1 Als de consument niet tijdig betaalt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
20.2 Wanneer betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW.
20.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn zendt de ondernemer de consument een kosteloze betalingsherinnering. In deze betalingsherinnering vermeldt de ondernemer dat de
consument de gelegenheid heeft alsnog binnen veertien dagen vanaf de dag nadat de betalingsherinnering is bezorgd te betalen en welk bedrag aan incassokosten de consument zal zijn verschuldigd als (volledige) betaling binnen die periode achterwege blijft. De hoogte van de incassokosten dient in overeenstemming te zijn met het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

Artikel 21: Opschorten
Als de consument zijn verplichtingen niet nakomt, is de ondernemer gerechtigd een evenredig deel van zijn daartegenoverstaande verplichtingen op te schorten. De ondernemer mag dit alleen doen als hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd alsnog zijn verplichtingen na te komen. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

Artikel 22: Rechten van intellectuele eigendom
22.1 De ondernemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de werken, modellen of vindingen die in het kader van de overeenkomst tot stand zijn
gebracht. De ondernemer heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.
22.2 De ondernemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan de consument.
22.3 Wanneer de door de ondernemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan de consument overgedragen. De
consument verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. Het is de consument niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door de consument aan een derde, gaat de licentie automatisch over op de verkrijger van de zaak.

Artikel 23: Klachtplicht
23.1 De consument dient gebreken binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan de ondernemer te melden. Bij koop moet de
melding gebeuren binnen bekwame tijd na de ontdekking, waarbij een melding binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is.
23.2 De melding als bedoeld in het eerste lid wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht.

Artikel 24: Conformiteit en garantie
24.1 De ondernemer is verplicht een zaak te leveren die voldoet aan het bepaalde in de overeenkomst. Daarnaast moet de zaak:
a. geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor zaken van hetzelfde type gewoonlijk worden gebruikt.
b. indien van toepassing: overeenkomen met een monster of model dat de ondernemer voor aankoop aan de consument ter beschikking heeft gesteld.
c. worden geleverd met de toebehoren die de consument redelijkerwijs mag verwachten.
d. de hoeveelheid hebben en de kenmerken bezitten die voor hetzelfde type zaken normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten gelet op de aard van de zaak.
tenzij partijen rechtsgeldig zijn overeengekomen dat de zaak afwijkt van de hierboven onder a t/m d genoemde eisen.
24.2 Openbaart zich binnen één jaar na (op)levering (als bedoeld in artikel 12 van deze voorwaarden) of na aflevering (als bedoeld in artikel 13 van deze voorwaarden) een afwijking
van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat de geleverde zaak bij op- of aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat de zaak ten tijde van de op- of aflevering wel aan de overeenkomst beantwoordde.
24.3 De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt als:
a. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage.
b. gebreken het gevolg zijn van fysische eigenschappen en natuurlijke werking van materialen/natuurproducten, waaronder corrosie en verwering.
c. gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken.
d. gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.
e. gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.
24.4 Geen garantie wordt gegeven op werkzaamheden met betrekking tot de conservering in de volgende gevallen:
a. een nadere voor- en/of nabehandeling naar goed vakmanschap noodzakelijk was en kenbaar is gemaakt, maar daarvoor geen opdracht gegeven is.
b. de voorbewerking niet door de ondernemer is uitgevoerd of goedgekeurd.
c. het te conserveren materiaal zich in zodanige staat bevindt dat het niet mogelijk is de aanwezige gebreken, waaronder corrosie, oneffenheden, kleurverschillen, glans, etc., binnen het raam van de overeenkomst die terzake gesloten is te verhelpen.
d. de conservering is door de consument of derden beschadigd.
24.5 Geen garantie wordt gegeven op:
a. het keuren en repareren van zaken van de consument.
b. materialen en onderdelen die door de consument zijn aangeleverd of zijn voorgeschreven.
c. werkzaamheden die de ondernemer in opdracht van de consument heeft uitgevoerd met zaken die door de consument ter beschikking zijn gesteld.
24.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden bij nieuwbouw de volgende toleranties:
2% lengte over de stevens;
2% grootste breedte;
10% diepgang;
2% stahoogte;
2% maximale doorvaarthoogte van de vaste delen;
10% gewicht;
10% snelheid gerekend bij standaarduitrusting + diepgang volgens de standaard constructie waterlijn.
Bovengenoemde definities zijn overeenkomstig geharmoniseerde ISO-norm ‘8666 – Small Craft – Principal Data’, zoals vastgesteld in november 2020.

Artikel 25: Zekerheden
25.1 De ondernemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de ondernemer;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
25.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de consument deze niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
25.3 Nadat de ondernemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. De consument zal daartoe alle medewerking verlenen.
25.4 De ondernemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op de consument heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht.
25.5 In uitzondering op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel zal de ondernemer meewerken aan de teboekstelling van een vaartuig, indien de consument dit schriftelijk
verzoekt, onder de voorwaarde dat voor betaling van het door de consument verschuldigde bedrag een genoegzame vervangende zekerheid gesteld wordt, dit ter beoordeling van de ondernemer.
25.6 Wanneer de consument zijn verplichtingen niet nakomt én het schip of casco al te boek is gesteld, is hij verplicht alle medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling. De eventuele daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de consument.

Artikel 26: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
De consument is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij de ondernemer daarmee instemt. Als hij instemt, mag hij daaraan voorwaarden verbinden, zoals het vergoeden van reeds gemaakte kosten, arbeidsuren en winst die de ondernemer verwachting zou hebben gemaakt bij volledige uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 27: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
27.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
27.2 Geschillen worden uitsluitend gebracht voor de naar Nederlands recht bevoegde Nederlandse rechter.