In Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz bieten wir Ihnen unsere Datenschutz & Cookie Richtlinien an. Diese Richtlinie gilt für alle Dienste, die wir als Unternehmen anbieten.

Ich akzeptiere die Datenschutzbedingungen

Allgemeine Bedinungen Rücktrittsversicherung Camping und Chalet

Algemene voorwaarden Merenpoort bv Annulering

1 Begripsomschrijvingen
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Merenpoort bv: Jachtwerf de Merenpoort bv.
1.2 verzekerde: de in de huurovereenkomst genoemde persoon en zijn reisgeno(o)t(en).
1.3 reisgenoot: de op het boekings-/reserverings- /nachtregister formulier vermelde persoon die niet in de huurovereenkomst wordt genoemd.
1.4 gezin: samenreizende huisgenoten. Een zonder huisgenoten reizende verzekerde wordt ook aangemerkt als een gezin.
1.5 huursom: het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde bedragen voor boekingen en reserveringen van verblijf. Kosten die op de plaats van bestemming zijn gemaakt, zoals voor (deel)reizen, excursies en dergelijke, worden hier niet onder begrepen.
1.6 arrangement: de geboekte huurovereenkomst
1.7 annuleringskosten: verschuldigde (gedeeltelijke) huursom en overboekingskosten in geval van annulering.
1.8 niet gebruikte dagen: dagen die verzekerde onvoorzien niet heeft kunnen doorbrengen in accommodatie waar hij zou verblijven.
1.9 huursom per dag: ieders persoonlijke huursom gedeeld door het totaal aantal dagen van het arrangement. Tenzij anders vermeld wordt alleen vergoeding verleend voor hele dagen, onder aftrek van restituties en dergelijke.
1.10 premie: premie, kosten en btw.

2 Geldigheidsduur verzekering
2.1 De verzekering is geldig vanaf de datum van afgifte van de polis tot en met de einddatum van het arrangement volgens de polis.
2.2 De dekking begint na betaling van de premie en eindigt op de einddatum van het arrangement volgens de polis.

3 Geldigheidsduur dekking
Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de dekking:
3.1 voor annuleringskosten begint na boeking van het arrangement en eindigt op het tijdstip van aanvang van het arrangement;
3.2 voor niet gebruikte dagen geldig is vanaf het moment van aanvang van het arrangement tot en met de einddatum van het arrangement.

4 Premie
4.1 betaling
Verzekerde is verplicht de premie voor het begin van de verzekering te voldoen.
4.2 teruggave
Er bestaat geen recht op teruggave van premie, tenzij sprake is van annulering van het verblijf door het recreatiebedrijf.

5 Dekking Annuleringskosten
5.1 Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 5.1.1 t/m 5.1.10. Recht op uitkering bestaat voor alle verzekerden met een maximum als genoemd in artikel 6.
5.1.1 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van verzekerde.
5.1.2 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van verzekerde.
5.1.3 Zwangerschap van verzekerde of partner.
5.1.4 Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom van verzekerde, zijn huurwoning of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
5.1.5 Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30 dagen na het einde van het arrangement.
5.1.6 Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan.
5.1.7 Werkloosheid van verzekerde na een vast dienstverband, als gevolg van een onvrijwillig ontslag.
5.1.8 Na werkloosheid van verzekerde, waarvoor een uitkering werd genoten, aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een half jaar of voor onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van het arrangement nodig maakt.
5.1.9 Definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.
5.1.10 (verergering van een bestaande) ziekte of ongevalletsel van een familielid in 1e graad, die daardoor dringend zorg nodig heeft van verzekerde en niemand anders dan verzekerde deze zorg kan verlenen.
5.1.11 Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan.
5.1.12 Ernstige beschadiging van het gehuurd recreatieverblijf, waardoor hiervan tijdens de geldigheidsduur van de verzekering geen gebruik meer kan worden gemaakt.

6 Maximale uitkering
6.1 De maximale uitkering voor alle verzekerden tezamen is ten hoogste de uitkering voor 2 gezinnen of 9 reisgenoten (geen gezinsleden), verdeeld over alle verzekerden naar verhouding van ieders aandeel in de huursom.
6.2 Uitkering wordt verleend onder aftrek van eventuele restituties.
6.3 Reserveringskosten en premie vallen niet onder de dekking.
6.4 In totaal zal nooit meer dan 100% van ieders aandeel in de huursom worden uitgekeerd.

7 Algemene uitsluitingen
7.1 Geen uitkering wordt verleend als verzekerde of belanghebbende:
7.1.1 een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven;
7.1.2 een of meer polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de Merenpoort bv heeft benadeeld. Tevens komt elk recht op uitkering te vervallen, als verzekerde of
belanghebbende de onder artikel 9.2 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de Merenpoort bv te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
7.3 Geen uitkering wordt verleend voor een claim als gevolg van een gebeurtenis:
7.3.1 ontstaan of mogelijk geworden door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld;
7.3.2 die (in)direct verband houdt met zelfdoding van verzekerde of poging daartoe;
7.3.3 bij of als gevolg van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of poging daartoe.

8 Verplichtingen bij schade
8.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
8.1.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van schade;
8.1.2 bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen;
8.1.3 de Merenpoort bv volle medewerking te verlenen, naar waarheid gegevens te verschaffen en alles na te laten wat de belangen van de Merenpoort bv zou kunnen benadelen;
8.1.4 de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen;
8.1.5 de originele bewijsstukken over te leggen;
8.1.6 medewerking te verlenen bij verhaal op derden, eventueel door overdracht van aanspraken, en bij het verstrekken van noodzakelijke machtigingen.

9 WIJZE VAN MELDEN
9.2 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
9.1.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van de schade;
9.1.2 na een gebeurtenis, waardoor de reis (mogelijk) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de gebeurtenis te melden aan de Merenpoort bv;
9.1.3 een verzoek tot uitkering zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, maar uiterlijk binnen 1 maand na einde van de gebeurtenis, te melden aan de Merenpoort bv door middel van toezending van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier.
9.2 Mededelingen gedaan bij een melding als genoemd in 9.1.2 en 9.1.3 dienen mede tot vaststelling van de schade en het recht op uitkering.

10 Rechthebbende
10.1 Recht op uitkering bestaat alleen voor verzekerde. Als er sprake is van overlijden van verzekerde bestaat er ook recht op uitkering voor de natuurlijke persoon/personen die als zijn erfgenaam optreden. Een erfgenaam dient te allen tijde een verklaring van erfrecht over te leggen.
10.2 Uitkering zal geschieden aan één verzekerde (tenzij andere verzekerden hiertegen, voor betaling van de uitkering, schriftelijk aan Merenpoort bv bezwaar hebben gemaakt).

11 Geschillen/klachten
11.1 Geschillen en/of klachten die voorvloeien uit deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
11.1.1 de directie van de Merenpoort bv;
11.1.2 de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17 Persoonsregistratie
Bij de aanvraag van een verzekering / financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de Merenpoort bv verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten en voor het uitvoeren van marketingactiviteiten.

18 Geldigheid
Uitgave 001/2010/12 met deze uitgave zijn alle vorige uitgaven vervallen en daarmee ongeldig geworden.