Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

Algemene voorwaarden chaletverhuur

1. Toepassing algemene voorwaarden chaletverhuur
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met chalet verhuur de Merenpoort bv
1.2. Chaletverhuur de Merenpoort bv wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
1.3 Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Reservering
2.1 Chaletverhuur de Merenpoort bv neemt alléén reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar en ouder. Chaletverhuur de Merenpoort bv behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren.
2.2 De overeenkomst tussen Chaletverhuur de Merenpoort bv en huurder komt tot stand op het moment dat Chaletverhuur de Merenpoort bv de reserveringsbevestiging – tevens zijnde de factuur – per post of per e-mail aan u heeft verzonden, met dien verstande dat u de bevestiging binnen 10 dagen zult ontvangen.
2.3 Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Chaletverhuur de Merenpoort bv te worden doorgegeven. Bent u binnen 10 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de receptie van het de Merenpoort bv, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.4 Huurder zal aan Chaletverhuur de Merenpoort bv binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel)betaling voldoen. Chaletverhuur de Merenpoort bv is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien Chaletverhuur de Merenpoort bv niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. Chaletverhuur de Merenpoort bv heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen en aan huurder kosten voor annulering in rekening te brengen.
2.5 De overeenkomst betreft de huur van een chalet voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3. Wijzigingen in de reservering/overeenkomst
3.1 Chaletverhuur de Merenpoort bv is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van huurder wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien Chaletverhuur de Merenpoort bv een wijziging doorvoert heeft Chaletverhuur de Merenpoort bv het recht aan huurder wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste € 10,- per wijziging bedragen.

4. Prijzen
4.1 Huurder is aan Chaletverhuur de Merenpoort bv de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld op de definitieve reserveringsbevestiging, verschuldigd.
4.2 De prijzen en bijkomende kosten staan vermeld op de prijslijst, brochures en de site van de Merenpoort bv, maar de prijzen op de definitieve reserveringsbevestigingen zijn bindend.
4.3 Onvoorziene, aantoonbare prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan huurder. Alle prijzen in de prijslijst, brochures en de website zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.
4.4 Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen.
4.5 Alle prijzen zijn inclusief reserveringskosten, toeristenbelasting en exclusief eventuele wijzigingskosten.

5. Betaling
5.1 Huurder dient binnen 15 dagen na reservering een aanbetaling te voldoen volgens de reserveringsbevestiging. Het restant dient 3 weken vóór aankomst te zijn voldaan.
5.2 Indien een reservering binnen 3 weken voor aankomst geschiedt, dan dient het gehele bedrag terstond te worden voldaan.
5.3 Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het huurbedrag, indien huurder vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum.
5.4 Chaletverhuur de Merenpoort bv heeft het recht de reservering te laten vervallen en de chalet zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen, indien een betalingstermijn is verstreken en huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
5.5 Chaletverhuur de Merenpoort bv heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is, met dien verstande dat huurder aansprakelijk is voor alle schade die Chaletverhuur de Merenpoort bv als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, indien:
– bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan, verzuim treedt dan direct in;
– huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
– huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode vóór 15.00 uur, zonder Chaletverhuur de Merenpoort bv tijdig te hebben bericht dat het gehuurde later tijdens de huurperiode zal worden betrokken.
5.6 Chaletverhuur de Merenpoort bv heeft steeds het recht om vorderingen op huurder uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de door huurder uit welke hoofde dan ook, betaalde bedragen.

6. Wisseldagen/verblijf
6.1 Het gehuurde chalet kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de reserveringsbevestiging tussen 15:00 uur en 18:00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de reserveringsbevestiging dient huurder het chalet vóór 10:30 uur verlaten te hebben en de sleutels en de slagboomsleutel op de receptie te hebben ingeleverd.
6.2 Chaletverhuur de Merenpoort bv houdt zich het recht voor om op de vertrekdatum vanaf 9:30 uur een eindcontrole uit te voeren verband houdende met de staat en de compleetheid van het chalet. Chaletverhuur de Merenpoort bv houdt zich het recht voor om eventuele onvolkomenheden of schade te verrekenen.
6.3 Afwijkende aankomst- en vertrektijden dienen tijdig te worden doorgegeven.

7. (Huishoudelijke) reglementen
7.1 Gasten dienen zich te houden aan de door de Merenpoort bv vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het campingreglement. Chaletverhuur de Merenpoort bv heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond van het terrein te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.
7.2 Chaletverhuur de Merenpoort bv behoudt zich het recht voor de huurder bij het inchecken te verzoeken een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Chaletverhuur de Merenpoort bv is gerechtigd om huurders, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot de Merenpoort bv en het gehuurde chalet te weigeren.
7.3 Chaletverhuur de Merenpoort bv behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de Merenpoort bv. Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van Chaletverhuur de Merenpoort bv. Huurder zal eveneens toestaan dat tijdens het verblijf werkzaamheden worden uitgevoerd aan de faciliteiten van de Merenpoort bv.
7.4 Huurder zal de het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.
7.5 Het gehuurde wordt aan huurder ter beschikking gesteld door overhandiging van de sleutels. De sleutels worden slechts overhandigd, indien de volledige huursom en alle bijkomende kosten door Chaletverhuur de Merenpoort bv zijn ontvangen. Huurder zal op de overeengekomen datum van vertrek vóór 10.30 uur de sleutels en de slagboomsleutel inleveren bij de receptie van de Merenpoort bv.
7.6 Huurder dient medewerkers van Chaletverhuur de Merenpoort bv (beheer) te allen tijde directe toegang tot het gehuurde te verlenen.
7.7 Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld. Chaletverhuur de Merenpoort bv heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen in de woning is overschreden.
7.8 Huurder is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. In het chalet is het verboden te roken. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten. Alle schade welke door of vanwege huurder of diens medegebruikers aan het gehuurde is aangebracht, dient door huurder voor vertrek aan Chaletverhuur de Merenpoort bv te worden gemeld en zal direct worden afgerekend.
7.9 Huurder is verplicht het gehuurde bij afwezigheid steeds behoorlijk af te sluiten. Alle schade welke voortvloeit uit het verzaken van deze verplichting door huurder, wordt door Chaletverhuur de Merenpoort bv voor rekening van huurder gebracht.
7.10 Het is niet toegestaan in het gehuurde andere toestellen voor kook- en wasdoeleinden te gebruiken, dan die waarin door Chaletverhuur de Merenpoort bv is voorzien.

8. Huisdieren
8.1 Het is toegestaan uw huisdier mee te nemen naar uw verblijf (maximaal 2 huisdieren).
8.2 Huurder dient bij de boeking op te geven of hij huisdieren wenst mee te nemen. De kosten die aan het verblijf van huisdieren zijn verbonden zijn aangegeven op de website en prijslijst evenals op de reserveringsbevestiging.
8.3 Huurder dient eventuele aanwijzingen van de Merenpoort bv op te volgen. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

9. Overmacht
9.1 Overmacht aan de zijde van Chaletverhuur de Merenpoort bv bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de schuld van Chaletverhuur de Merenpoort bv, daaronder in ieder geval begrepen personeelsstakingen, blokkades, brand en andere storingen en/of gebeurtenissen. Indien het gehuurde door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is zal Chaletverhuur de huursom (deels) restitutioneren. Huurder zal Chaletverhuur de Merenpoort bv in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Chaletverhuur de Merenpoort bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in het chalet.
10.2 Chaletverhuur de Merenpoort bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van huurder niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.
10.3 Chaletverhuur de Merenpoort bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolg van een verblijf op het terrein van Chaletverhuur de Merenpoort bv of ontstaan door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten.
10.4 Chaletverhuur de Merenpoort bv is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
10.5 Chaletverhuur de Merenpoort bv is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.
10.6 Chaletverhuur de Merenpoort bv is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.
10.7 Huurder en zijn reisgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van Chaletverhuur de Merenpoort bv, ontstaan tijdens de huurperiode. Zulks ongeacht of de schade het gevolg is van handelen of nalaten van huurder, zijn reisgenoten, zijn huisdieren en/of van derden die zich vanwege huurder in het chalet bevinden.
10.8 Huurder is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q. niet juist achterlaten van het gehuurde. Deze bepaling omvat onder andere, doch niet uitsluitend, het achterlaten van bovenmatige vervuiling. Deze extra kosten kunnen door Chaletverhuur de Merenpoort bv worden berekend.
10.9 Huurder verklaart zich bekend met de ligging, de inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie, brochure, etc.

11. Klachten
11.1 Ondanks de zorg en inspanning van Chaletverhuur de Merenpoort bv kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct gemeld te worden bij de receptie van het de Merenpoort bv. Indien een klacht niet kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt verholpen, dient u de klacht op schrift te zetten tijdens uw verblijf.
11.2 Op alle overeenkomsten tussen huurder en Chaletverhuur de Merenpoort bv is Nederlands recht van toepassing.

12. Annuleringsvoorwaarden
12.1 Zonder annuleringsverzekering of met annuleringsverzekering zonder geldige reden zijn de volgende bepalingen van toepassing. De door huurder aan Chaletverhuur de Merenpoort bv verschuldigde vergoedingen bij annuleringen bedragen:
a. annulering tot 3 maanden voor aanvang van de huurperiode is kosteloos;
b. bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode is 50% van de huursom verschuldigd;
c. bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledig overeengekomen huursom verschuldigd;
d. opzegging dient altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden;

13. Kostenoverzicht
13.1 Reserveringskosten voor het chalet: € 15,- per boeking. Wijzigingskosten: € 10 ,-(administratiekosten voor wijzigingen in reeds gemaakte boekingen). Daarnaast krijgt huurder te maken met toeristenbelasting.

14. Foto’s en video’s
14.1 Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in het chalet bevinden, hetzij een dagbezoeker, toevallig op een foto en/of een video staat die (op) genomen werd voor afbeelding in een publicatie en/of voor weergave op een internetsite van Chaletverhuur de Merenpoort bv, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto/video herkenbaar is.

15. Algemeen
15.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden Chaletverhuur de Merenpoort bv niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. Daar waar in deze voorwaarden gesproken wordt over verblijf, wordt bedoeld het chalet.

16. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.